အကောက်ခွန်ကိုယ်စားလှယ်

ELAN တွင် ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံအတွက် ခွင့်ပြုချက် ရယူရာတွင် အတွေ့အကြုံရင့် အကောက်ခွန် ပညာရှင်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်များကို ဆိပ်ကမ်းသို့ သွင်းရာတွင်/ဆိပ်ကမ်းမှ ထုတ်ရာတွင် စာရွက်စာတမ်းများ အကောင်းဆုံး တင်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် ဖောက်သည်များ၊ ကုန်သွယ်ရေးဌာနများ၊ ဆိပ်ကမ်းမှ အကောက်ခွန်အဖွဲ့များနှင့် နီးစပ်စွာ ဆွေးနွေးစီမံလျက်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆုံးသတ် ဦးတည်ချက်မှာ ဖောက်သည်များအနေဖြင့် အလွယ်တကူ ငွေသား ပြောင်းလဲနိုင်ရန်နှင့် ပြဿနာ နည်းပါးစေရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများဖြင့် ကူညီပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

စာတိုပို့ရန်